XXVII/241/09 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. 

 
  

UCHWAŁA Nr XXVII/241/09
Rady Miejskiej w Zbąszyniu
z dnia 27 marca 2009 roku

 


w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, , Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 111, poz. 223, poz. 1458) oraz art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2000r. Nr 6, poz. 70, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412) uchwala się co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się stawkę procentową opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres trwania użytkowania tego prawa, w wysokości 30 % różnicy pomiędzy wartością jaką nieruchomość posiadała przed podziałem, a wartością jaką nieruchomość uzyskała po podziale .

 

§ 2 .

 

Traci moc uchwała Nr XXXI/259/05 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

 

§ 3.

 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynia.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/241/09 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Celem podjęcia uchwały jest dostosowanie prawa miejscowego, uchwalonego przez Radę Miejską w Zbąszyniu uchwałą nr XXXI/259/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej, do znowelizowanej treści ustawy o gospodarce nieruchomościami. Według obecnie obowiązującego przepisu art. 98a ust. 1 w/w ustawy - wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy, w drodze uchwały, w wysokości nie większej niż 30% różnicy wartości nieruchomości. W dotychczas obowiązującej uchwale Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 29 grudnia 2005r., ustalono stawkę w wysokości od 20 do 45%. W niniejszej uchwale wprowadza się maksymalną 30 % stawkę. Gmina może żądać wnoszenia opłat adiacenckich od właścicieli nieruchomości, którzy dokonali ich podziału i w wyniku tego wartość nieruchomości wzrosła.
Uzasadnionym jest zatem wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich przez właścicieli dzielonych geodezyjnie nieruchomości.
W wyniku podziału nieruchomości, najczęściej wzrasta wartość nieruchomości. Wzrost wartości określa rzeczoznawca majątkowy. Cytowany art. 98a ust. 1 przewiduje możliwość wydania przez Burmistrza decyzji ustalającej opłatę adiacencką z tytułu wspomnianego wzrostu wartości nieruchomości. Stawkę procentową opłaty adiacenckiej musi jednak ustalić Rada Miejska w drodze uchwały. Wspomniany art. 98a określa górna granicę tej opłaty w wysokości 30 % różnicy wartości nieruchomości. W ostatnim okresie bardzo wzrosły ceny nieruchomości szczególnie te przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

 
Liczba odwiedzin : 516
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Zbąszyniu
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Klorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Klorek
Czas wytworzenia: 2011-02-18 12:46:14
Czas publikacji: 2011-02-18 12:46:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak