VII/78/2015 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Zbąszyń, obejmującej działki w Chrośnicy. 

 
 

UCHWAŁA Nr VII/78/2015
Rady Miejskiej Zbąszynia

z dnia 20 lipca 2015r.

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Zbąszyń, obejmującej działki w Chrośnicy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.), w związku z uchwałą Nr XLII/420/14 z dnia 20 października 2014r., Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1 . Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Zbąszyń, uchwalonego uchwałą Nr XXI/137/2001 Rady Gminy i Miasta w Zbąszyniu z dnia 27 lutego 2001r., zmienionego uchwałą Nr XXVII/218/05 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 3 sierpnia 2005r., uchwałą Nr XII/119/11 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 27 września 2011r., uchwałą Nr XXII/221/12 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 6 lipca 2012r., uchwałą XXXII/318/13 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 30 sierpnia 2013r., uchwałą Nr XXXVI/358/13 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 30 grudnia 2013r., uchwałą Nr XLII/421/14 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 20 października 2014r. i uchwałą Nr V/49/15 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 25 marca 2015r., zwaną dalej zmianą Studium.

§ 2. Załączniki do uchwały stanowią:
1) załącznik nr 1: ujednolicony tekst Studium pt.: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Zbąszyń – diagnoza stanu gminy Zbąszyń”;
2) załącznik nr 2: ujednolicony tekst Studium pt.: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Zbąszyń – kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy”;
3) załącznik nr 3: ujednolicony rysunek Studium pt.: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Zbąszyń” w skali 1 : 10 000;
4) załącznik nr 4: Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Zbąszyniu o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany Studium.

§ 3. Zmiana Studium dotyczy terenów położonych w miejscowości Chrośnica, gmina Zbąszyń i polega na:
1) w obrębie działki o numerze geodezyjnym 431– zmianie przeznaczenia terenów gospodarki leśnej i terenów dolesień, i nadanie im przeznaczenia terenów eksploatacji powierzchniowej PE;
2) w obrębie działek o numerach ewidencyjnych 432, 433, 437, 438/1, 438/4 – zmianie przeznaczenia terenów gospodarki leśnej i terenów gruntów ornych RP i nadanie im przeznaczenia terenów eksploatacji powierzchniowej PE;
3) w obrębie działki o numerze geodezyjnym 436/2 – zmianie przeznaczenia drogi, i nadanie im przeznaczenia terenów eksploatacji powierzchniowej PE;
4) w obrębie działek o numerach ewidencyjnych 436/3 i 438/3 – zmianie przeznaczenia terenów gospodarki leśnej i nadanie im przeznaczenia terenów eksploatacji powierzchniowej PE;
5) w obrębie działek o numerach ewidencyjnych 442/5 i 436/1 – zmianie przeznaczenia terenów gruntów ornych RP i nadanie im przeznaczenia terenów eksploatacji powierzchniowej PE;
6) w obrębie działki o numerze geodezyjnym 460 – zmianie przeznaczenia terenów gospodarki leśnej i terenów zabudowy mieszkaniowej rozproszonej, w tym zagrodowej i rezydencjalnej i nadanie im przeznaczenia terenów eksploatacji powierzchniowej PE;
7) w obrębie części działek o numerach ewidencyjnych 439 i 440 – zmianie przeznaczenia terenów gospodarki leśnej i nadanie im przeznaczenia terenów eksploatacji powierzchniowej PE.
8) wprowadzeniu do tekstu i rysunku Studium zmian w wyżej określonym zakresie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr VII/78/2015 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Zbąszynia, obejmującej działki w Chrośnicy

Rada Miejska Zbąszynia podjęła w dniu 20 października 2014r. uchwałę Nr XLII/420/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Zbąszynia, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 431, 432, 433, 436/1, 436/2, 436/3, 437, 438/1, 438/3, 438/4, 442/5 i 460 oraz części działek o numerach ewidencyjnych 439 i 440 położonych w Chrośnicy. Łączna powierzchnia terenu objętego zmianą Studium wynosi około 33 ha.
Przed podjęciem prac nad projektem zmiany Studium sporządzono opracowanie ekofizjograficzne. Wraz z projektem zmiany Studium sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko.
Projekt zmiany Studium został wykonany zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym ww. uchwałą oraz art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.) z zachowaniem następującej procedury:
1) obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania zmiany Studium wywieszono na tablicy ogłoszeń:
- w Urzędzie Miejskim w Zbąszyniu dnia 28 października 2014r. (zdjęto dnia 10 grudnia 2014r.),
- w rynku miasta Zbąszynia dnia 28 października 2014r. (zdjęto dnia 30 grudnia 2014r.),
- w miejscowości Chrośnica dnia 28 października 2014r. (zdjęto dnia 28 listopada 2014r.),
- w miejscowości Perzyny dnia 28 października 2014r. (zdjęto dnia 1 grudnia 2014r.),
oraz umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w dniu 28 października 2014r.; ogłoszenie zamieszczono w dniu 28 października 2014r. w gazecie „Dzień Wolsztyński” – art. 11 pkt 1 ww. ustawy;
2) pismami nr SGN.6720.6.2014.VI. z dnia 5 listopada 2014r. zawiadomiono o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu – pkt 2 ww. ustawy;
3) pismami nr SGN.6720.6.2014.VI. z dnia 27 października 2014r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium;
4) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu uzgodnił zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium – pismo numer WOO-III.411.467.2014.AM.1 z dnia 2 grudnia 2014r.;
5) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu uzgodnił zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium – opinia sanitarna numer ON.NS-452-28/14 z dnia 25 listopada 2014r.;
6) Burmistrz Zbąszynia rozpatrzył wnioski – art. 11 pkt 3 ww. ustawy;
7) sporządzono projekt zmiany Studium – art. 11 pkt 4 ww. ustawy;
8) pismem nr SGN.6720.6.2014 z dnia 12.12.2014r. przekazano projekt zmiany Studium do zaopiniowania przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w Zbąszyniu;
9) sporządzono protokół Nr 13/2014 z posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w sprawie zaopiniowania projektu zmiany Studium z dnia 17 grudnia 2014r. – art. 11 pkt 5 ww. ustawy;
10) pismem nr SGN.6720.6.2014.VI z dnia 12 stycznia 2015r. przekazano projekt zmiany Studium do uzgodnienia z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w zakresie jego zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa – art. 11 pkt 6 ww. ustawy;
11) pismem nr SGN.6720.6.2014.VI z dnia 12 stycznia 2015r. przekazano projekt zmiany Studium do uzgodnienia z Wojewodą Wielkopolskim w zakresie jego zgodności z ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1 ww. ustawy – art. 11 pkt 7 ww. ustawy;
12) pismem nr SGN.6720.6.2014.VI z dnia 12 stycznia 2015r. przekazano projekt zmiany Studium do uzgodnienia przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
13) pismem SGN.6720.6.2014.VI z dnia 12 stycznia 2015r. przekazano projekt zmiany Studium do zaopiniowania przez właściwe organy i instytucje – art. 11 pkt 6-8 ww. ustawy;
14) wprowadzono zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień – art. 11 pkt 9 ww. ustawy;
15) obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium wywieszono na tablicy ogłoszeń:
- w Urzędzie Miejskim w Zbąszyniu dnia 14 kwietnia 2015r. (zdjęto dnia 30.06.2015r.),
- w rynku miasta Zbąszynia dnia 14 kwietnia 2015r. (zdjęto dnia 30.06.2015r.)
ogłoszenie zamieszczono w dniu 14 kwietnia 2015r. w gazecie „Dzień Wolsztyński”; projekt zmiany Studium wyłożono do publicznego wglądu w dniach od 22 kwietnia 2015r. do 25 maja 2015r. w budynku Urzędu; dyskusja publiczna odbyła się dnia 20 maja 2015r. – protokół z dnia 20 maja 2015r. –art. 11 pkt 10 ww. ustawy;
16) uwagi dotyczące projektu zmiany Studium wnoszono w terminie do dnia 25 czerwca 2015r. – pkt. 11 ww. ustawy; do projektu zmiany Studium uwagi nie wpłynęły;
17) przedstawiono Radzie Miejskiej do uchwalenia projekt zmiany Studium – art. 11 pkt. 12 ww. ustawy.

Po przeprowadzeniu powyższej procedury podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

Załączniki

78 - zał. nr 1 diagnoza_ zm.studium Chrośnica.doc

Data: 2015-07-22 13:52:39 Rozmiar: 2.45M Format: .doc Pobierz

78 - zał. nr 2 kierunki_ zm.studium Chrośnica.doc

Data: 2015-07-22 13:52:39 Rozmiar: 573k Format: .doc Pobierz

78 - zał. nr 4 zmiana studium Chrośnica.doc

Data: 2015-07-22 13:52:39 Rozmiar: 27.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 1083
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Zbąszyniu
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Klorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Rada Gminy
Czas wytworzenia: 2015-07-20 13:44:57
Czas publikacji: 2015-07-22 13:52:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak