Informacja dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 

 
 

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORÓW DANYCH OSOBOWYCH

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,

 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ ewidencji ludności administratorem jest Burmistrz Zbąszynia, Zbąszyń (64-360), ul. Por. Żwirki 1.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Burmistrzem Zbąszynia można się skontaktować poprzez adres email urzad@zbaszyn.pl lub pisemnie na adres siedziby.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Burmistrz Zbąszynia wyznaczył inspektora ochrony danych – Macieja Zieglera, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail: m.ziegler@zbaszyn.pl; tel. 683866009 wew. 307 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

 • zarejestrowania w związku z: nadaniem lub zmianą numeru PESEL, zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem, zmianą obywatelstwa, wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu, zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,

 • rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na: zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski

 • uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL

 • usunięcia niezgodności w danych

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.

ODBIORCY DANYCH

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Burmistrza Zbąszynia może być podmiot dostarczający oprogramowanie służące do przetwarzania danych i świadczący usługi serwisowe oprogramowania: Gibała Henryk " Technika Service " Gibała Henryk, Sierakowice, ul. Kozielska 3C/10, 44-156 Sośnicowice

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

 • kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,

 • organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,

 • organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,

 • wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,

 • wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.

INFORMACJA O OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.

INFORMACJA, JAKIE DANE SĄ PRZETWARZANE

nazwisko i imiona; nazwisko rodowe; imiona i nazwiska rodowe rodziców; data i miejsce urodzenia; stan cywilny; oznaczenie aktu urodzenia i urzędu stanu cywilnego, w którym został on sporządzony; płeć; PESEL; obywatelstwo/status bezpaństwowca; imię i nazwisko rodowe i numer PESEL małżonka; data zawarcia małżeństwa; oznaczenie aktu małżeństwa i urzędu stanu cywilnego, w którym został sporządzony; data rozwiązania związku małżeńskiego; sygnatura akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo, unieważnił lub ustalił jego nieistnienie; adres i data zameldowania na pobyt stały/czasowy; kraj miejsca zamieszkania; kraj poprzedniego miejsca zamieszkania; data wymeldowania z miejsca pobytu stałego/czasowego; data wyjazdu poza granice Polski trwającego dłużej niż 6 miesięcy i wskazanie kraju wyjazdu, przewidywany okres pobytu i data powrotu; seria, numer i data ważności: ostatniego wydanego dowodu osobistego i oznaczenie organu wydającego, poprzedniego dowodu osobistego i oznaczenie organu wydającego, ważnego dokumentu podróży cudzoziemca lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, ostatniego wydanego paszportu obywatela polskiego; status cudzoziemca oznaczony jako: UE, CUE, NUE

 
Liczba odwiedzin : 52
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Zbąszyniu
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Klorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Klorek
Czas wytworzenia: 2018-06-14 07:59:03
Czas publikacji: 2018-06-14 07:59:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak