Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) Burmistrz Zbąszynia informuje:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Zbąszynia (organ Gminy Zbąszyń), ul. Por. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń.
2.Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Maciej Ziegler, e-mail: m.ziegler@zbaszyn.pl; tel. 683866009 wew. 307.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą / są w celu:

  • opodatkowania podatkiem: rolnym / leśnym / od środków transportowych / od nieruchomości
  • uzyskania należności za: dzierżawy / mandaty / wykup lokalu / zajęcie pasa drogowego / użytkowanie wieczyste
  • uzyskania należności z tytułu opłaty: eksploatacyjnej / rezerwacyjnej stanowiska handlowego / za przekształcenia użytkowania wieczystego we własność / adiacenckiej
  • zwrotu podatku akcyzowego
  • wydawania decyzji w sprawach opłaty skarbowej
  • rozliczenia, w tym z tytułu zawartych umów z administratorem
  • udostępnienia w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)

4.Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, wynika z zawarcia umowy albo jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może skutkować niezałatwieniem sprawy, niezawarciem umowy lub utrudnieniem kontaktu.
5.Podstawę prawną przetwarzania stanowią: zawarcie umowy, wyrażenie zgody oraz przepisy prawa, m.in. ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892); ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821); ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.
6.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w przepisach prawa lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń przez administratora.
7.Ma Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), cofnięcia zgody (dotyczy przetwarzania danych na podstawie zgody), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), do przenoszenia danych (art. 20 RODO) i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być podmiot dostarczający oprogramowanie służące do przetwarzania danych i świadczący usługi serwisowe oprogramowania: Bogdan Terpiłowski "TER-COM" Usługi Informatyczne, ul. Dekoracyjna 3, 65-155 Zielona Góra.
9.Niektóre Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić z innych źródeł niż Pani/Pan. Są to: dane własne Administratora danych osobowych (np. rejestr mieszkańców), źródła publicznie dostępne (np. Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), notariusze (w przypadku przeniesienia własności nieruchomości), Powiat Nowotomyski (zakończenie budowy), dane przesłane przez organy publiczne.
10.Przetwarzane są następujące dane: nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, numery: telefonu, faksu, NIP, REGON, PKD, miejsce urodzenia, adres poczty elektronicznej, seria i numer paszportu oraz prawa jazdy, płeć, nazwisko rodowe, właściwy Urząd Skarbowy, indywidualny numer rachunku bankowego do wpłat podatku, tytuł prawny lub posiadanie określonej nieruchomości, dane decyzji podatkowej, indywidualny numer rachunku bankowego do wpłat podatku, koszt paliwa, dane dotyczące zaległości i wpłat, dane dotyczące mandatów karnych.

 
Liczba odwiedzin : 65
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Zbąszyniu
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Klorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Klorek
Czas wytworzenia: 2018-06-14 08:01:51
Czas publikacji: 2018-06-14 08:01:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak