Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Karty Dużej Rodziny 

 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Karty Dużej Rodziny


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) Burmistrz Zbąszynia informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Zbąszynia (organ Gminy Zbąszyń), ul. Por. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Maciej Ziegler, e-mail: m.ziegler@zbaszyn.pl; tel. 683866009 wew. 307.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydawania Karty Dużej Rodziny.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może skutkować niezałatwieniem sprawy.
5. Podstawę prawną przetwarzania stanowią przepisy prawa: ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.).
6. Pani/Pana dane osobowe usuwane będą niezwłocznie po 1 roku od dnia utraty prawa do korzystania z Karty, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym Karta nie została przyznana, które przetwarza się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja odmawiająca prawa do Karty stała się ostateczna.
7. Ma Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO) i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Warszawa ul. Sanguszki 1 (podmiot wybrany do produkcji i personalizacji Kart przez właściwego Ministra).
9. Podmiotem wykonującym z upoważnienia Burmistrza Zbąszynia zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszyniu (ul. Garczyńskich 5, 64-360 Zbąszyń).

 
Liczba odwiedzin : 52
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Zbąszyniu
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Klorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Klorek
Czas wytworzenia: 2018-06-14 08:03:42
Czas publikacji: 2018-06-14 08:03:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak