Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kontrahentów 

 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kontrahentów


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) Burmistrz Zbąszynia informuje, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Zbąszynia, ul. Por. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń.
2.Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Maciej Ziegler, e-mail: m.ziegler@zbaszyn.pl; tel. 683866009 wew. 307.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, zgłoszenia do ZUS i jego aktualizacji, obliczenia wynagrodzenia, prowadzenia rozliczeń, obliczania składek ZUS, a także udostępnienia w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) – w przypadkach określonych tą ustawą.
4.Podanie danych osobowych jest wynika z zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych może skutkować uchybieniem przepisom prawa lub niezawarciem umowy.
5.Podstawę prawną przetwarzania stanowi zawarcie umowy oraz przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1778).
6.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w przepisach prawa lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń przez administratora.
7.Ma Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), do przenoszenia danych (art. 20 RODO) i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być podmiot dostarczający oprogramowanie służące do przetwarzania danych i świadczący usługi serwisowe oprogramowania: Bogdan Terpiłowski "TER-COM" Usługi Informatyczne, ul. Dekoracyjna 3, 65-155 Zielona Góra lub Sputnik Software Sp. z o.o., ul. Klinkierowa 7, 60-104 Poznań.

 
Liczba odwiedzin : 57
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Zbąszyniu
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Klorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Klorek
Czas wytworzenia: 2018-06-14 08:04:37
Czas publikacji: 2018-06-14 08:04:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak