Informacja o przetwarzaniu danych - Referat Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego  

 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) Burmistrz Zbąszynia informuje:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Zbąszynia (organ Gminy Zbąszyń), ul. Por. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń.
2.Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Maciej Ziegler, e-mail: m.ziegler@zbaszyn.pl; tel. 683866009 wew. 306.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą lub są w celu:

 • wydawania decyzji o: środowiskowych uwarunkowaniach, o warunkach zabudowy, o lokalizacji celu publicznego,
 • wydania pozwoleń/zezwoleń/zgód na: opróżnianie zbiorników bezodpływowych; utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną; przydomową oczyszczalnię ścieków,
 • dopełnienia formalności związanych z usunięcie drzew i krzewów,
 • realizacji zadań z zakresu: ochrony środowiska i utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Zbąszyń; szacowania strat w rolnictwie; polityki lokalowej gminy; ochrony zwierząt;
 • aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • opracowywania/zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium gminy Zbąszyń,
 • udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,
 • wypłaty ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach dla członków OSP, kierowania na badania lekarskie i szkolenia strażaków oraz ubezpieczania członków OSP biorących udział w akacjach,
 • zawarcia umowy (dzierżawy/najmu/użyczenia),
 • wydawania zaświadczeń, m.in. o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz wypisu i wyrysu z planu lub studium,
 • udostępnienia w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) – w przypadkach określonych tą ustawą,

4.Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, wynika z zawarcia umowy albo jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może skutkować niezałatwieniem sprawy, niezawarciem umowy lub utrudnieniem kontaktu.
5.Podstawę prawną przetwarzania stanowią przepisy prawa (wskazane w pkt 10), zawarcie umowy lub wyrażenie zgody.
6.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w przepisach prawa lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń przez administratora.
7.Ma Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), cofnięcia zgody (dotyczy przetwarzania danych na podstawie zgody), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), do przenoszenia danych (art. 20 RODO) i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.Niektóre Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić z innych źródeł niż Pani/Pan. Są to: dane własne Administratora danych osobowych (np. rejestr mieszkańców), źródła publicznie dostępne (np. Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), notariusze (w przypadku przeniesienia własności nieruchomości), Powiat Nowotomyski (zakończenie budowy), dane przesłane przez organy publiczne.
9.Przetwarzane są następujące dane: nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, adres poczty elektronicznej, numery: telefonu, faksu, NIP, REGON, PKD; seria i numer dowodu osobistego, miejsce urodzenia, seria i numer paszportu; właściwy Urząd Skarbowy, dane dotyczące tytułu prawnego lub posiadania określonej nieruchomości; numer rachunku bankowego, dane dotyczące wydawanych decyzji; dane o stawkach czynszu lub opłat; właściwa jednostka OSP i dane o badaniach lekarskich.
10.Podstawami prawnymi do przetwarzania danych osobowyh są m.in.: ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017 poz.1257); ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.); ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012r. poz. 83 z poźn. zm.); ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z późn. zm.); ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620), ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 978.); ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2017r. Poz. 1875 z późn. zm.); ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.); ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.).

 
Liczba odwiedzin : 62
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Zbąszyniu
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Klorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Klorek
Czas wytworzenia: 2018-06-14 08:06:05
Czas publikacji: 2018-06-14 08:06:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak