OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 30 października 2018r. 

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZBĄSZYNIA
z dnia 30 października 2018r.

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081) oraz art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (T. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096) Burmistrz Zbąszynia zawiadamia strony postępowania, że sprawa dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa „pod klucz” linii 110 kV pomiędzy GPZ Babimost i GPZ Zbąszynek wraz z budową pól liniowych i pola sprzęgła 110 kV (ETAP 3) nie może być załatwiana w terminie określonym w obwieszczeniu Burmistrza Zbąszynia z dnia 30.08.2018r. Przyczyną zwłoki jest konieczność zaopiniowania raportu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Wobec czego zawiadamiam o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do dnia 31.12.2018r.

POUCZENIE


Na podstawie art. 37 §1 KPA stronie służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Zbąszynia jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 KPA lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 §1 KPA lub jeżeli postępowania jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Ponaglenie zawiera uzasadnienie zgodnie z art. 37 §2 KPA.

 

Liczba odwiedzin : 33
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Zbąszyniu
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Klorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Burmistrz Zbąszynia
Czas wytworzenia: 2018-11-09 11:40:29
Czas publikacji: 2018-11-09 11:40:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak