II/22/2018 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej Zbąszynia na 2019 rok. 

 
 

UCHWAŁA Nr II/22/2018
Rady Miejskiej Zbąszynia

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej Zbąszynia na 2019 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 994 z późn. zm.), § 64 ust. 1 i § 83 ust. 1 Statutu Gminy Zbąszyń uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plany pracy stałych komisji Rady Miejskiej Zbąszynia na 2019 rok, stanowiące załączniki nr 1-4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Zbąszynia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr II/22/2018 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej Zbąszynia na 2019 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stałe komisje Rady przedkładają Radzie swoje plany pracy.
Stałe komisje Rady na posiedzeniach w grudniu 2018 r. opracowały plany pracy na 2019 rok, w brzmieniu załączników nr 1-4 do projektu uchwały, które przedłożono Radzie do zatwierdzenia.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

 

Załączniki

22- zał. 1-4 PLANY ws. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady na 2019 rok.doc

Data: 2019-01-11 12:39:40 Rozmiar: 81k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 8
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Zbąszyniu
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Klorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Rada Gminy
Czas wytworzenia: 2019-01-11 12:39:40
Czas publikacji: 2019-01-11 12:39:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak