II/23/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. 

 
 

UCHWAŁA Nr II/23/2018
Rady Miejskiej Zbąszynia

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2017 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr II/23/2018 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

Do działań samorządu gminy należą sprawy określone w przepisach art. 1 i art. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
Z uwagi na fakt, iż Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok przyjęty uchwałą
Nr XXXII/352/2017 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 28 grudnia 2017 r. traci ważność z dniem 1 stycznia 2019 r., uzasadnionym jest uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zbąszyń na rok 2019.

 

Załączniki

23- zał. PROGRAM ws. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki na 2019 rok.doc

Data: 2019-01-11 12:41:55 Rozmiar: 134k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 7
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Zbąszyniu
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Klorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Rada Gminy
Czas wytworzenia: 2019-01-11 12:41:55
Czas publikacji: 2019-01-11 12:41:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak