II/24/2018 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr I/6/2018 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Zbąszynia.  

 
 

UCHWAŁA Nr II/24/2018
Rady Miejskiej Zbąszynia

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr I/6/2018 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Zbąszynia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) oraz § 1 pkt 3 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936), Rada Miejsca Zbąszynia uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr I/6/2018 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Zbąszynia prostuje się oczywistą omyłkę, w ten sposób, że w §1 pkt a) i b) w miejsce słów: „w tabeli I załącznika nr 3” wpisuje się słowa: „w tabeli IB załącznika nr 1”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Zbąszynia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr II/24/2018 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr I/6/2018 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Zbąszynia.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) do wyłącznej kompetencji rady gminy należy ustalanie wynagrodzenia wójta w drodze uchwały. Zasady ustalania wynagrodzenia wójta określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936).
W uchwale nr I/6/2018 omyłkowo wskazano niewłaściwy numer załącznika do ww. Rozporządzenia, w związku z czym podjęcie uchwały jest zasadne.

 
Liczba odwiedzin : 15
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Zbąszyniu
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Klorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Rada Gminy
Czas wytworzenia: 2019-01-11 12:46:06
Czas publikacji: 2019-01-11 12:46:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak