II/25/2018 w sprawie zamiaru podziału samorządowej instytucji kultury – Zbąszyńskiego Centrum Kultury. 

 
 

UCHWAŁA Nr II/25/2018
Rady Miejskiej Zbąszynia

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zamiaru podziału samorządowej instytucji kultury – Zbąszyńskiego Centrum Kultury.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 18 ust. 3 i art. 20 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) Rada Miejska Zbąszynia uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 1 kwietnia 2019r. zamierza się podzielić samorządową instytucję kultury– Zbąszyńskie Centrum Kultury, dla której organizatorem jest Gmina Zbąszyń oraz utworzyć w oparciu o część załogi i mienia wyłączonego ze Zbąszyńskiego Centrum Kultury dwóch nowych samorządowych instytucji kultury, tj. jednej pod nazwą Biblioteka Publiczna
w Zbąszyniu oraz drugiej pod nazwą Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu Kozła.
2. Przyczynami zamierzonego podziału jest dążenie do zintensyfikowania działalności kulturalnej na terenie Gminy Zbąszyń oraz wzrastająca rok rocznie ilość imprez i wydarzeń kulturalnych, które wymagają odrębnego zarządzania i nadzoru.
§ 2. Informację o zamiarze i przyczynach podziału Zbąszyńskiego Centrum Kultury podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zbąszyń, zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Zbąszyń, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zbąszynia oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynia
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr II/25/2018 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zamiaru podziału samorządowej instytucji kultury – Zbąszyńskiego Centrum Kultury.

Gmina Zbąszyń jako organizator samorządowej instytucji kultury – Zbąszyńskiego Centrum Kultury zamierza dokonać podziału tej instytucji oraz utworzyć w oparciu o część załogi i mienia wyłączonego ze Zbąszyńskiego Centrum Kultury dwóch nowych samorządowych instytucji kultury, tj. jednej pod nazwą Biblioteka Publiczna w Zbąszyniu oraz drugiej pod nazwą Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu Kozła.
Powyższa decyzja wynika z szeregu czynników, m.in. ze stale wzrastającej liczby imprez kulturalnych na terenie Gminy, a także funkcjonowania instytucji w kilku lokalizacjach, które zostały zmodernizowane i służą coraz to większej ilości klientów. Zgodnie z. art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) Organizator jest obowiązany na 3 miesiące przed wydaniem aktu o połączeniu lub podziale instytucji kultury podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze i przyczynach takiej decyzji.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

 
Liczba odwiedzin : 19
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Zbąszyniu
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Klorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Rada Gminy
Czas wytworzenia: 2019-01-11 12:47:27
Czas publikacji: 2019-01-11 12:47:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak