II/26/2018 w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu”. 

 
 

UCHWAŁA Nr II/26/2018
Rady Miejskiej Zbąszynia

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14, art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508,
ze zm.), Rada Miejska w Zbąszyniu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się program osłonowy „Posiłek w szkole i w domu” w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynia.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVII/367/14 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Osłonowego „Posiłek dla ucznia”
w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr II/26/2018 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu”.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 zostaje zastąpiona uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P.
z 2018 r. poz. 1007).
Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 ma na celu ograniczenie m. in. zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży. W ramach Programu gminy mogą udzielać wsparcia osobom i rodzinom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 w/w ustawy. Ze środków przekazanych gminom w ramach Programu udziela się wsparcia w szczególności:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego.
Program ten przewiduje również wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola poinformuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Warunkiem przyznania takiej pomocy, która wyjątkowo nie wymaga wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wprowadzającego takie rozwiązania na terenie gminy. W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

 

Załączniki

26- zał. 1 PROGRAM ws. uchwalenia programu osłonowego 'Posiłek w szkole i w domu'.doc

Data: 2019-01-11 12:48:55 Rozmiar: 42.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 17
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Zbąszyniu
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Klorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Rada Gminy
Czas wytworzenia: 2019-01-11 12:48:55
Czas publikacji: 2019-01-11 12:48:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak