II/27/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/334/2017 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Zbąszyń i nadania Statutu. 

 
 

UCHWAŁA Nr II/27/2018
Rady Miejskiej Zbąszynia

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/334/2017 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Zbąszyń i nadania Statutu.

Na podstawie art. 10a pkt 1 i art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.) w związku z art. 37 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 2 załącznika do uchwały Nr XXXI/334/2017 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Zbąszyń i nadania Statutu w pkt 11 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 12 o treści: „wyznaczenia i zapewnienia usług inspektora ochrony danych.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
do uchwały Nr II/27/2018 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/334/2017 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Zbąszyń i nadania Statutu..

Zgodnie z artykułem 37 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, na Centrum Usług Wspólnych oraz jednostkach przez nie obsługiwanych ciąży obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych. Ust. 3 ww. artykułu dopuszcza możliwość wyznaczenia przez kilka organów lub podmiotów publicznych, z uwzględnieniem ich struktury organizacyjnej i wielkości – jednego inspektora ochrony danych. Proponowana uchwała stanowi skorzystanie z tej możliwości. W założeniu ma to usprawnić obsługę jednostek oświatowych Gminy Zbąszyń.

 
Liczba odwiedzin : 18
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Zbąszyniu
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Klorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Rada Gminy
Czas wytworzenia: 2019-01-11 12:50:43
Czas publikacji: 2019-01-11 12:50:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak