II/28/2018 w sprawie utworzenia żłobka w Zbąszyniu. 

 
 

UCHWAŁA Nr II/28/2018
Rady Miejskiej Zbąszynia

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie utworzenia żłobka w Zbąszyniu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 2
i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 marca 2019 r. tworzy się gminną jednostkę budżetową pod nazwą Żłobek w Zbąszyniu, zwaną dalej Żłobkiem.

§ 2. Organem prowadzącym Żłobek jest Gmina Zbąszyń.
1. Siedzibą Żłobka jest Zbąszyń. Żłobek mieści się w budynku przy Placu Wolności 13.
2. Rozpoczęcie działalności statutowej Żłobka nastąpi z dniem 1 marca 2019 r.

§ 3. Żłobkowi nadaje się statut, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr II/28/2018 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia żłobka w Zbąszyniu.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 gmina może prowadzić własne żłobki. Do tej pory na terenie gminy Zbąszyń funkcjonuje instytucja dziennego opiekuna świadcząca usługi w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech. Poprzez utworzenie żłobka zwiększy się dostępność miejsc świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat trzech na terenie Gminy Zbąszyń oraz umożliwi aktywność zawodową 48 osobom z tej Gminy.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

 

Załączniki

28- zał. STATUT ws. utworzenia żłobka w Zbąszyniu.docx

Data: 2019-01-11 12:52:03 Rozmiar: 24.81k Format: .docx Pobierz
Liczba odwiedzin : 137
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Zbąszyniu
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Klorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Rada Gminy
Czas wytworzenia: 2019-01-11 12:52:03
Czas publikacji: 2019-01-11 12:52:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak