22/2019 w sprawie powołania komisji mieszkaniowej. 

 
 

ZARZĄDZENIE nr OR.0050.22.2019
Burmistrza Zbąszynia
z dnia 4 lutego 2019r.

w sprawie powołania komisji mieszkaniowej.

Na podstawie § 8 ust. 9 i 9a uchwały Nr XXXIX/388/14 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Zbąszyń (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 18.06.2014r. poz. 3666) w związku z art. 30 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U z 2018 poz. 994 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:

§1.
Powołuję komisję mieszkaniową w następującym składzie:
- Arleta Konopa- Przewodniczący
- Renata Łakoma - Z-ca Przewodniczącego
- Waldemar Kosicki - członek komisji
- Ryszard Zając – członek komisji
- Anna Lewandowska - członek komisji
- Kamila Woźniak - członek komisji

§2.

Komisja mieszkaniowa będzie opiniowała złożone wnioski dotyczące przydziału lokalu mieszkalnego lub socjalnego w oparciu o przepisy uchwały Nr XXXIX/388/14 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Zbąszyń.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego.

§4.
Traci moc Zarządzenie Burmistrza Zbąszynia Nr OAP.0050.226.2018 z dnia 19.12.2018r.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Liczba odwiedzin : 4
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Zbąszyniu
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Klorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Burmistrz Zbąszynia
Czas wytworzenia: 2019-02-11 07:49:19
Czas publikacji: 2019-02-11 07:49:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak